Harmonogram klasyfikacji

 

HARMONOGRAM      KLASYFIKACJI     ROCZNEJ

rok szkolny 2019/2020

 

  1. Do dnia 21.05.200 r. (czwartek) nauczyciel wpisuje (w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym) przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. Do dnia 22.05.2020 r. (piątek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).

 

  1. Do dnia 9.06.2020 r. (wtorek) należy wpisać w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele poszczególnych zajęć) oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania (wychowawca – na podstawie uzupełnionej karty).

 

  1. Do dnia 10.06.2020 r. (środa) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia oraz rodzica (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).

 

  1. Do dnia 18.06.2020 r. (czwartek) należy wpisać roczne oceny z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawca) w dzienniku elektronicznym.

 

  1. W dniu  23.06.2020 r. (wtorek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.