Informacje

 

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły

od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 1 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów wszystkich klas.

Od 1 czerwca 2020 r. szkoła uruchamia konsultacje dla uczniów – zgodnie z obowiązującymi w Szkole Podstawowej w  Świniarsku Procedurami bezpieczeństwa.

Konsultacje mogą dotyczyć:

- poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu (przed rozpoczęciem zdalnego nauczania)

- napisania zaległego sprawdzianu (przed rozpoczęciem zdalnego nauczania)

- wytłumaczenia fragmentu materiału realizowanego podczas zdalnego nauczania.

Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu za pośrednictwem dziennika do dnia 29 maja 2020 r. – piątek do godz. 10.00

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, uczestniczą w nich ustalonym terminie i wyznaczonej sali. Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych umieszczonych na stronie szkoły.

Od 1 czerwca 2020 r. biblioteka czynna codziennie od 8.00 do 12.00 – zgodnie z obowiązującymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa.

Sekretariat szkoły przyjmuje strony codziennie od 8.00 do 11.00

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI <<<POBIERZ>>> 

 

 

 

 

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W PRACY SZKOŁY

         Biorąc pod  uwagę obecną sytuację epidemiologiczną wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuje, iż sekretariat szkoły w dużej mierze wykonuję pracę zdalną, natomiast dyżury pracy sekretariatu odbywają się w środy i w piątki w godzinach od 8 do 11. W pilnych sytuacjach można kontaktować się z sekretariatem pod numerem tel. 533 569 331.

         Informujemy również, że wszelkiego rodzaju dokumenty w wersji tradycyjnej, które chcą Państwo złożyć w szkole można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły od strony kościoła od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 11. Dokumenty należy zostawiać w zaklejonej kopercie.

        Zmiany organizacyjne wprowadzone w szkole związane są z ograniczeniem niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, zachowaniem zasad higieny i stosownego dystansu w kontaktach z innymi osobami.

 

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       mgr Paweł ŁabudaInformacje dla rodziców Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w sprawie organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, ich motywowania i wspierania do systematycznego uczenia się oraz ich bezpieczeństwa w sieci.

 

I. Organizowanie dzieciom warunków do nauki w domu.

 1. Organizacja zajęć w domu powinna odbywać się w warunkach sprzyjających skupianiu uwagi przez ucznia oraz jego wielostronnego rozwoju.
 2. Czas, który uczniowie według planu lekcji powinni spędzić w szkole, spędzają w domu
  w pełnej gotowości do nauki i komunikowania się z nauczycielami.
 3. Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce do nauki z dostępem do komputera, Internetu.
 4. Uczeń ustala sobie plan pracy na każdy kolejny dzień biorąc pod uwagę zadania, które ma
  do wykonania i terminy ich wykonania.
 5. Rodzice dopilnowują, aby uczniowie systematycznie wykonywali zadania, w wyznaczonych terminach odsyłali je do nauczycieli i utrwalali wyznaczony materiał.
 6. W trakcie pracy przy komputerze uczniowie organizują sobie przerwy na odpoczynek.
 7. Rodzice i uczniowie przynajmniej raz dziennie odbierają informacje zamieszczane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.
 8. W razie problemów technicznych ze sprzętem lub Internetem na bieżąco informują nauczyciela o niemożliwości wykonania zadania w wyznaczonym terminie.

II. Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się.

 1. Nauczyciele w godzinach swojej pracy, mają obowiązek kontaktować się z uczniami i rodzicami oraz udzielać odpowiedzi i rad na pytania zadawane przez nich w wiadomościach na dzienniku elektronicznym, poczcie elektronicznej lub rozmowach telefonicznych.
 2. W razie problemów ze zrozumieniem zadania przez wiadomość na dzienniku elektronicznym lub drogą mailową proszą nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienia.
 3. Rodzice sprawdzają, czy uczniowie na bieżąco rozwiązują zadania i komunikują się z nauczycielami. Pełnią także rolę wspomagającą ich w pokonywaniu trudności i zdobywaniu wiedzy.
 4. Nauczyciele będą kontrolować przebieg pracy uczniów rozwiązujących zadania online oraz sprawdzać i oceniać prace pisemne przesłane przez uczniów mailowo.
 5. Uczniowie w pierwszej kolejności korzystają ze stron poleconych im przez nauczycieli,
  a w ramach samokształcenia mogą korzystać z innych stron lub platform edukacyjnych zwracając szczególna uwagę, czy strony te nie zawierają treści nieodpowiednich do ich wieku.
 6. Nauczyciele zadają zadania w racjonalnych ilościach i terminach dostosowanych do możliwości uczniów, tak, aby nie zniechęcić ich nadmiarem informacji i treści. W miarę możliwości dzielą materiał na mniejsze partie i sukcesywnie sprawdzając część materiału, przesyłają uczniom kolejną ich część.
 7. Uczniowie za swoja pracę mogą być oceniani, a oceny te będą brane pod uwagę podczas ustalania oceny rocznej z danego przedmiotu.
 8. Uczniowie mogą być oceniani pod względem zachowania, za postawę podczas wykonywania zadań, terminowość ich przesyłania oraz wypełnianie obowiązków ucznia.
 9. Nauczyciele starają się, aby przesłane dla uczniów materiały były jak najbardziej zróżnicowane, tak by zachęcić ich do jak najefektywniejszej samodzielnej nauki.

III. Bezpieczeństwo ucznia w sieci.

 1. Jak najwcześniej zapoznajmy dziecko z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, co pomoże podopiecznym zrozumieć kwestię niebezpieczeństw czekających w sieci  (cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści).
 2. Przydatną jest strona, na której znajdziemy kodeks zachowania w sieci, z którym warto zapoznać dzieci: https://sieciaki.pl/.
 3. Warto uczulić dzieci, aby o każdym nowym kontakcie w sieci informowały rodziców. Młodszym dzieciom dobrze jest ograniczyć możliwość kontaktu z innymi użytkownikami poprzez blokadę funkcji społecznościowych. Oto lista programów i aplikacji wspomagających przeciwdziałanie na zagrożenia w sieci i edukację:
 • Google family link – aplikacja, którą instaluje się zarówno na urządzeniu rodzica jak i dziecka.
  Daje ona możliwość ustalenia i kontrolowania zarówno czasu korzystania z sieci oraz treści i funkcji urządzeń mobilnych z jakich korzysta dziecko.
 • DNS Angel
 • Facebook Blocker
 • InstatntYoutubeBlocker
 • KasperkySafeKids
 1. Pamiętajmy, tylko dziecko od 13 roku życia może posiadać konto na Facebooku!
 2. Ustalmy wspólnie z dziećmi, jak długo i w jakich godzinach może korzystać
  z Internetu. Dzięki temu dziecko będzie miało zapewniony odpowiedni balans między nauką a rozrywką, zrozumie jak wyznaczać priorytety i będzie miało świadomość, że troszczymy się o to, jak spędza ono swój czas.
 3. Należy pomóc dziecku we właściwym dokonywaniu wyborów i zrównoważeniu czasu spędzanego w sieci.
 4. Należy kontrolować urządzenia mobilne, pamiętając o tym, że dziś dostęp do Internetu
  z poziomu telefonu komórkowego staje się normą.