Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuję, iż do dnia 27 maja 2020 r. (środa) można składać wnioski o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągniecia ucznia należy dostarczyć do szkoły w zaklejonych kopertach, pozostawiając je w skrzynce umieszczonej przy drzwiach wejściowych od strony kościoła. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:30.

Rodzice zainteresowani złożeniem wniosków o przyznanie Nagrody Wójta po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz po wypełnieniu wniosków powinni skontaktować się z wychowawcą klasy poprzez dziennik elektroniczny, w celu poinformowania go o wypełnianym wniosku i uzupełnienia przez niego danych.

Wniosek musi być wypełniony przez rodzica oraz przez wychowawcę, a następnie podpisany przez Dyrektora szkoły.

Wnioski złożone po 27 maja 2020 r. rodzic będzie musiał dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełmiec najpóźniej do 31 maja 2020 r. Przypominamy, że każdy złożony wniosek do gminy musi być opieczętowany i podpisany przez Dyrektora szkoły.

 

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

a) uczeń, który osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

b) uczeń, który wyróżnił się poprzez zajęcie I – III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

* WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA <<<pobierz>>>

* KLAUZULA INFORMACYJNA <<<pobierz>>>

* REGULAMIN <<<pobierz>>>