Ogłoszenia Dyrekcji

 

 

ZBIERAMY FANTY NA LOTERIĘ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS JARMARKU JERZEGO

10 PAŹDZIERNIKA 2019R. DOCHÓD ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA ZAKUP SZKOLNEJ SCENY. ZACHĘCAMY WAS DO PRZEKAZYWANIA FANTÓW NA TEN CEL. MOGĄ BYĆ TO UPOMINKI W DOBRYM STANIE: KSIĄŻKI, MASKOTKI, ZABAWKI, KUBKI, NOTESY, GRY, GADŻETY FIRMOWE, USŁUGI I INNE CIEKAWE DROBIAZGI, KTÓRE UCIESZĄ UCZESTNIKÓW LOTERII. NA DARCZYŃCÓW CZEKAJĄ POZYTYWNE UWAGI.

 

UWAGA!

JEŚLI POSIADASZ W DOMU, NA STRYCHU JAKIEŚ PRZEDMIOTY Z CZASÓW PRL-U, TO PRZYNIEŚ JE DO SZKOŁY (PODPISANE NA ODWROCIE). STANĄ SIĘ ONE REKWIZYTAMI W CZASIE JARMARKU JERZEGO. PO JEGO ZAKOŃCZENIU BĘDĄ ZWRÓCONE WŁAŚCICIELOWI. ZBIÓRKA POTRWA DO 7 PAŹDZIERNIKA. FANTY ORAZ PRZEDMIOTY Z PRL-U (NP. TELEWIZOR, TELEFON, MAGNETOFON, ZEGAREK, SYFON) MOŻNA PRZYNOSIĆ DO

P. KĘDROŃ, P. KUCIEL, P. SAŁAMACHY I P. ŁOJEK.

 

 Strajk w szkole zakończył się

 

Z dniem 9 kwietnia 2019r. strajk w szkole zakończył się. Zajęcia w szkole odbywają się wg harmonogramu na stronie internetowej. Natomiast uczniowie klasy III gimnazjum mają egzamin.

Z poważaniem

                   mgr Paweł Łabuda

Uczniowie klas III gimnazjum

W  środę  10 kwietnia 2019r. uczniowie klas III gimnazjum rozpoczynają czas egzaminów wg planu o godz.  8.30.

Z poważaniem

                   mgr Paweł Łabuda

 

Szanowni Rodzice, uczniowie.

 

W związku z podjęciem strajku przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Świniarsku pragniemy poinformować, iż z dniem 8 kwietnia 2019 r. w szkole będzie odbywać się strajk. Mając na uwadze przepisy prawa pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom. W razie jakichkolwiek zmian decyzji strajkujących zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

 

                       Z poważaniem

                   mgr Paweł Łabuda

            

 


 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców

 

W dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 17.15 odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców uczniów kl. IV z wychowawcami klas oraz pracownikami PPPP w Nowym Sączu na temat „Trudności wynikające  z przekroczenia progu szkolnego uczniów w klasie 4”.


 

KOLONIA

Ustka 18-29 sierpnia 2018r.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zaprasza dzieci na kolonię wakacyjną w Ustce (nad Morzem Bałtyckim)

 

Szczegóły <<<pobierz>>>

 

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWINIARSKU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SP w Świniarsku jest: Dyrektor – mgr Paweł Łabuda

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest Kinga Bołoz

3)    Administrator danych osobowych - Dyrektor – PŁ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5)    Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać
się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP w Świniarsku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  

 

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

 

            Zgodnie  z Uchwałą XLIII/726/20163 Rady Gminy Chełmiec w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Chełmiec przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów z terenu gminy Chełmiec.

 

O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25 maja 2018 r. (piątek) lub w Urzędzie Gminy Chełmiec do dnia 1 czerwca 2018 r.

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Fundacja Nowa Galicja realizuje projekt pn. Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka mający na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska oraz zachowań prozdrowotnych społeczności lokalnej.

Zadanie realizowane jest  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Planowane do przeprowadzenia zajęcia:

1. Zajęcia teoretyczno -  warsztatowe dla dzieci z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej

- tematyka zajęć: Zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać/ Czystość to zdrowie/Jemy to co zdrowe/ Aktywnie spędzamy czas wolny

2. Zajęcia teoretyczno - warsztatowych dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej

- tematyka zajęć: Żywność i żywienie dla mojej rodziny/ ekologia w moim domu

3. Zajęcia dla dzieci z zakresu ochrony środowiska i edukacji prośrodowiskowej

- tematyka zajęć: Jak chronić nasze środowisko/ Woda – jak ją oszczędzać / przyczyny zanieczyszczeń środowiska / rośliny i zwierzęta występujące w naszym regionie te chronione i te zagrożone gatunki/

4. Zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego

- 10 treningów  po 1 godzinie zegarowej każdy – dla każdej grupy (10 h /grupę)

- liczba uczestników: 45 dzieci i młodzieży,

- tematyka zajęć: zasady gry w tenisa oraz nauka gry od podstaw

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres mailowy: biuro@fundacjanowagalicja.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz

Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjanowagalicja.pl oraz w siedzibie  LGD „KORONA SĄDECKA”

ul. Papieska 2,  33-395 Chełmiec w godzinach pracy urzędu gminy.

 

Formularz zgłoszeniowy dorośli <<<pobierz>>>

Formularz zgłoszeniowy dzieci <<<pobierz>>>

Regulamin rekrutacji w projekcie_grantowym <<<pobierz>>>

 

 


 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Świniarsku

na Dzień Otwarty w klasach 0-III,

w dniu 16 marca 2018r., godzina 16.30

 

 

Harmonogram spotkania:

  1. Powitanie przybyłych uczestników przez Dyrektora Szkoły Pana Pawła Łabudę.
  2. Przedstawienie pt. „Witaj Wiosno” przygotowane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką Anny Janur i Elżbiety Konstanty.
  3. Zajęcia dla dzieci umożliwiające zapoznanie się z pomieszczeniami edukacji wczesnoszkolnej oraz z nauczycielami pracującymi w klasach 0-III.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}·         sala nr 2 zajęcia muzyczno-taneczne; prowadząca Maria Szałasz, Ewa Jonakowska-Żal

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}·         sala nr 4 zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; prowadząca Edyta Szczygieł, Anna Łatka

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}·         sala nr 6 zajęcia origami; prowadząca Bożena Potoczek, Monika Ledniowska 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

 „Jedność serc”

 

Pragniemy poinformować, iż w sierpniu bieżącego roku udało nam się założyć Fundację „Jedność serc”, która swym działaniem będzie obejmowała wspieranie inicjatyw społeczno – gospodarczych  na rzecz szkoły i społeczności lokalnej (np. wspieranie rozwoju szkół; promowanie talentów uczniów i ich osiągnięć; propagowanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu; promowanie wolontariatu; działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji ludowych i folklorystycznych; ochronę i promocję zdrowia; zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym; propagowanie turystyki i aktywnych form wypoczynku; wspieranie działalności charytatywnej). Jako fundacja możemy starać się o dofinansowanie swoich działań w formie projektów, konkursów dotacyjnych lub grantowych np. ze środków europejskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez inne fundacje oraz osoby prawne i fizyczne zarówno krajowe i zagraniczne.

Fundacja została zarejestrowana w KRS i posiada osobowość prawną. W związku ze 100 leciem szkoły zwracamy się z prośbą o ewentualne wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowych.

Konto Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Jedność serc”,

Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec, Łącki Bank Spółdzielczy

nr rachunku bankowego: 48 8805 0009 0047 4118 2000 0010

 

 

 

 

 

 

 

 


II Edycja Programu "Już Pływam" NABÓR

 

Więcej informacji na stronie:

http://chelmiec.pl/wiadomosc/ii-edycja-projektu-juz-plywam-nabor-1

 

 


 

 

Stypendium Wójta Gminy Chełmiec

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 30 czerwca 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica - wniosek o przyznanie uczniowi Stypendium Wójta Gminy Chełmiec za wysokie  wyniki w nauce.

 

O stypendium Wójta Gminy Chełmiec mogą ubiegać się uczniowie klas
IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen:

 

1. w szkole podstawowej – 5,40;

2. w gimnazjum - 5,20.

 WNIOSEK O STYPENDIUM <<<POBIERZ>>> 

 

 

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku informuję, iż do dnia do 26 maja 2017 r. (piątek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony - przez rodzica i wychowawcę - wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec.

 

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,

 

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I–III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacja dla Rodziców

 

 

2 maja 2017 r. – wtorek jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych.

 

      Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

 

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.

 

  

 

 

Test sprawności pływackiej do klasy IV sportowej

o profilu pływackim

w Zespole Szkół w Świniarsku

Rok szkolny 2017/2018

·        - Test obejmuje 3 próby.

·        - Pierwsze 2 próby mają charakter ćwiczenia obowiązkowego którego celem
jest stwierdzenie czy uczeń nie boi się wody.

·        - 3 próba to pływanie na czas.

Test zostanie przeprowadzony na basenie Aqua Centrum w Chełmcu w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 16:00.

Uczniowie biorący udział w teście powinni mieć orzeczenie/zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Przebieg testu:

1.     Skok do wody ze słupka startowego na nogi.

Uczeń staje na słupku startowym i wykonuje skok na nogi do basenu. Skok musi być wykonany na odległość jednego ok. 1 metra /linia skoku zaznaczona taśmą / i mieścić się w szerokości toru pływackiego.

2.     Wyłowienie przedmiotów z dna basenu.

Próba odbywa się w basenie o głębokości 1,3 m. Uczeń stoi w wodzie. Członek komisji rekrutacyjnej wrzuca do wody 3 przedmioty, które mieszczą się w okręgu o średnicy 2 m. Uczeń nurkując za jednym razem wydobywa jak najwięcej przedmiotów z wody.  Liczba wydobytych przedmiotów to liczba punktów za to ćwiczenie przy założeniu, że jeden przedmiot należy wydobyć obowiązkowo.

3.     Pływanie na 25 m. stylem dowolnym.

Test pływacki 25 m na czas. Uczeń wykonuje start ze słupka lub z wody. Na sygnał pokonuje dystans 25 m dowolnym sposobem z przyrządem lub bez. Czas zatrzymywany po dotknięciu ściany na końcu toru. W czasie pokonywania dystansu uczeń może się zatrzymać, nie może podciągać się na linie oddzielającej tory pływackie.

Ranking uczniów do przyjęcia ustala się na podstawie czasów, w którym pokonali 25 m. W przypadku takiego samego wyniku, uczniowi dolicza się punkty z ćwiczenia 2. Jeżeli wynik nadal jest identyczny uczniowie zajmują dwa równorzędne miejsca na liście rankingowej.

 


 

 

Informacja Dyrektora ZS w Świniarsku
w związku z Jubileuszem 100-lecia Szkoły

 

           {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Wielkimi krokami zbliża się do nas 100-lecie Szkoły w Świniarsku. Obchody tego święta przewidziane są w dniach 13-14 października 2017r.

 

          W związku z tym wydarzeniem Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku zwraca się do absolwentów oraz całej społeczności lokalnej z prośbą o dostarczanie zdjęć, pamiątek, zapisków kronikarskich związanych z historią szkoły i przekazywanie ich do sekretariatu szkoły, bądź na adres emaliowy plabuda@chelmiec.pl.

        Dyrekcja z góry dziękując zapewnia zwrot przekazanych materiałów. Wszyscy, którym szkoła i obchody jej jubileuszu są bliskie, proszeni są o włączenie się do tej akcji.

 

 

 


 

 

Informacja dla Rodziców

 

31 październik 2016 r. – poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.

 

 


 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

* oddział 0a

* oddział 0b

 

Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej

* Klasa Ia

* Klasa Ib

 

Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum

* Klasa Ia

* Klasa Ib

 

 


 

Informacja dla Rodziców

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej Gimnazjum – liczba wolnych miejsc 19.

 

Termin składania dokumentów: od 8 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. do godz. 15.00
w sekretariacie szkoły.

 

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Galeria zdjęć

Bez tytułu.jpg